Сьогодні
6.06.2023


12:24

У 5–11 класах
зараз триває
перерва
У 1-х класах
навчальний
день
закінчено
У 2-4 класах
зараз триває
5-й урок.
Закінчення о 13:00
Розклад дзвінків
у 5–11 класах:


1-й урок: 08:30 – 09:15

2-й урок: 09:25 – 10:10

3-й урок: 10:25 – 11:10

4-й урок: 11:25 – 12:10

5-й урок: 12:30 – 13:15

6-й урок: 13:25 – 14:10

7-й урок: 14:15 – 15:00

8-й урок: 15:05 – 15:50

Зміст статті

 

3. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в навчальному закладі є: учні;

— педагогічні працівники;

— керівники;

— психологи;

— бібліотекарі;

— логопеди;

— інші спеціалісти;

— батьки (особи, які їх замінюють).

3.2. Права і обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначаються чинним законодавством та цим статутом,

3.3. Учні навчального закладу мають право:

— на вибір певного загальноосвітнього закладу, форми навчання, профілю, факультативів, спецкурсів, позакласних та позашкільних занять;

— на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

— на доступ до інформації з усіх галузей знань;

— брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

— брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

— бути обраними до органів самоврядування навчальним закладом (з 12 років);

— брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);

— брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

— на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

— переатестацію з навчальних предметів;

— вільне вираження поглядів, переконань;

— на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

3.4. Учні навчального закладу зобов’язані:

— оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

— підвищувати загальний культурний рівень;

— дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

— дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку навчального закладу;

— брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

— бережно ставитися до державного, громадського та особистого майна;

— дотримуватися правил особистої гігієни, вимог до зовнішнього вигляду;

— брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонена чинним законодавством;

— турбуватися про здоров’я та безпеку особистого життя і життя своїх товаришів, не палити, не вживати алкогольних напоїв, наркотиків.

3.5. На випадок порушення статуту навчального закладу до учнів можуть бути застосовані такі заходи впливу:

— усне попередження;

— догана;

— сувора догана з попередженням (за рішенням педради);

— виключення з навчального закладу (за рішенням педради через відповідну комісію);

— грошова компенсація сім’єю матеріальних збитків, завданих учнем навчальному закладу (за рішенням педради);

— передача матеріалів на учня, який систематично порушує статут навчального закладу, до Служби у справах сім’ї для їх розгляду і прийняття відповідних адміністративних засобів впливу.

3.6. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, фізичний та психічний стан здоров’я, яких дозволяє виконувати професійні обов’язки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи.

3.7. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

Педагогічні працівники, психологи, логопеди приймаються на роботу до навчального закладу та звільняються з роботи районним управлінням освіти за поданням директора навчального закладу. Обсяг навчального навантаження педагогічних працівників визначається директором навчального закладу на підставі чинного законодавства України і затверджується управлінням освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації. Обсяг педагогічного навантаження може бути меншим тарифної ставки лише за письмової заяви педагогічного працівника. Зміна педагогічного навантаження протягом навчального року допускається виключно у разі зміни кількості годин або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням чинного законодавства України про працю.

3.8. Педагогічні працівники навчального закладу мають право:

— самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної-виховної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;

— брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів навчального закладу та інших органів самоврядування навчального закладу, заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

— підвищувати свою кваліфікацію, проходити курсову перепідготовку;

— проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

— вносити пропозиції керівництву навчального закладу та органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

— проявляти педагогічну ініціативу;

— на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

— об’єднуватися у професійні спілки та бути членом інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

— захист професійної честі, гідності;

— позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання, підвищення кваліфікації, перепідготовку;

— користуватися подовженою оплачуваною відпусткою;

— одержувати компенсації при втраті роботи у зв’язку зі змінами в організації роботи закладу освіти;

— отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України;

— на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством.

3.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

— забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись вимог навчального закладу;

— сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їхнього здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

— сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

— утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

— виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови колективного договору, умови контракту чи трудового договору;

— брати участь у роботі педагогічної ради;

— виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

— готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

— дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

— постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну та політичну культуру;

— виконувати накази та розпорядження директора навчального закладу, органів управління освітою;

— захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;

— створювати сприятливий мікроклімат в учнівському та педагогічному колективах.

3.10. Керівник і педагогічні працівники загальноосвітнього навчального закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання «старший учитель (вихователь)», «учитель (вихователь) — методист», «педагог-організатор-методист» та інші.

3.11. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.12. Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймаються на роботу і звільняються з роботи директором школи згідно з трудовим законодавством. Права та обов’язки інженерно-технічних працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу.

3.13. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їх дітей до навчального закладу.

Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

— обирати та бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

— звертатися до органів управління освітою, директора навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання їх дітей;

— приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності навчального закладу;

— брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;

— на захист законних інтересів їх дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних органах;

— захищати в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей;

— робити добровільні внески для потреб навчального закладу.

3.14. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

— забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь —

— якою формою навчання;

— постійно дбати про відвідування дітьми навчального закладу;

— постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх природних здібностей;

— поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Батьківщини, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

— виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

— відшкодовувати збитки, завдані їхніми дітьми навчальному закладу;

— дотримуватися єдності вимог навчального закладу та сім’ї.

У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, навчальний заклад може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.15. Представники громадськості мають право:

— обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування навчального закладу;

— керувати учнівськими гуртками, секціями та об’єднаннями за інтересами;

— сприяти покращанню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

— проводити консультації для педагогічних працівників;

— брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.16. Представники громадськості зобов’язані:

— дотримуватися статуту навчального закладу;

— виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів

— громадського самоврядування;

— захищати учнів від різних форм фізичного та психічного насильства, пропагувати

— здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

3.17. У навчально-виховному процесі навчального закладу можуть брати участь представники засновника, організації, установи, підприємства та інші заклади згідно з укладеними угодами в межах, визначених чинним законодавством і статутом навчального закладу.

При цьому вони набувають прав і несуть відповідальність, що визначаються даним статутом та угодою із закладом освіти.

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов

Оплата доменних імен та хостингу
забезпечується Благодійною організацією
«Фонд “Освіта ІІІ тисячоліття”»