Сьогодні
6.06.2023


11:45

У 5–11 класах
зараз триває
4-й урок.
Закінчення о 12:10
У 1-х класах
зараз триває
4-й урок.
Закінчення о 11:50
У 2-4 класах
зараз триває
4-й урок.
Закінчення о 12:00
Розклад дзвінків
у 5–11 класах:


1-й урок: 08:30 – 09:15

2-й урок: 09:25 – 10:10

3-й урок: 10:25 – 11:10

4-й урок: 11:25 – 12:10

5-й урок: 12:30 – 13:15

6-й урок: 13:25 – 14:10

7-й урок: 14:15 – 15:00

8-й урок: 15:05 – 15:50

Зміст статті

 

2. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до річного навчального плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання, з урахуванням спеціалізації та профілю навчання.

Робочі навчальні плани навчального закладу щорічно погоджується радою навчального закладу і затверджуються управлінням освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються тижневий розклад уроків та щоденний режим роботи навчального закладу.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

Індивідуальне навчання та екстернат у навчальному закладі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

2.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

Мережа класів у загальноосвітньому навчальному закладі формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв (але не більше ніж 30 учнів) та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу.

Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у навчальному закладі здійснюється згідно нормативів, встановлених Міністерством освіти і науки України та погодженими з Міністерством фінансів України.

Індивідуалізація та диференціація навчання у навчальному закладі забезпечуються реалізацією інваріантної та варіативної частини Державного стандарту загальної середньої освіти. Варіативна частина формується навчальним закладом з урахуванням спеціалізації та профілю навчання.

Експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани навчального закладу погоджуються з Міністерством освіти і науки України за поданням Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до чинного законодавства України.

2.5. Навчальний заклад може реалізовувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

2.6. Зарахування учнів до загальноосвітнього навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 років.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка. При цьому до заяви додаються відповідні документи про освіту.

Прийом учнів до всіх класів навчального закладу здійснюється за заявою батьків або осіб, що їх замінюють, на конкурсній основі відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України з урахуванням здібностей дитини, і готовності її до навчання за відповідними напрямами (профілями) незалежно від території обслуговування. Перевага надається учням, що мешкають у мікрорайоні навчального закладу.

Прийом учнів до профільних класів проводиться на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. З цією метою з дитиною може проводитися співбесіда або тестування згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України.

Учні, рівень знань яких не відповідає вимогам (3 бали та нижче) за згодою батьків і управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, можуть переводитися до інших загальноосвітніх навчальних закладів.

2.7. У навчальному закладі для учнів 1–6 класів за бажанням учнів, їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Визначається такий режим роботи груп продовженого дня: з 12 години до 18 години — повний, або скорочений — менше шести годин.

Робота груп продовженого дня може здійснюватися в канікулярний період за наявності заяв батьків або осіб, що їх замінюють.

2.8. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення навчального закладу для роботи у новому навчальному році. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів, але, відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», не може бути менше 175 робочих днів у навчальному закладі і ступеня (1–4 класи) та 190 робочих днів II–III ступенів (5–11 класи).

Структура навчального року (I, II семестри) та режим роботи встановлюються навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням та затвердженням управлінням освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

2.9. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.10. За погодженням з управлінням освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул.

Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.11. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах — 35 хвилин; у других — четвертих класах — 40 хвилин; у п’ятих — дванадцятих — 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) — 20 хвилин.

Навчально-виховний процес здійснюється з урахуванням доцільності за різними формами: у вигляді уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо.

2.12. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.13. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються викладачем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.14. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У першому та другому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у наступних класах вона доповнюється оцінками у балах відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Навчання у випускних 4, 9‑х і 11‑х класах навчального закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форми і порядок державної підсумкової атестації, а також переведення і випуску учнів встановлюється Міністерством освіти і науки України.

За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво, атестат, довідка). Учні, які впродовж двох років навчання у початковій школі не засвоїли програму з предметів навчального плану, за поданням педагогічної ради направляються на обстеження спеціалістами психолого-медико-педагогічної консультації за згодою батьків (осіб, які їх замінюють). За її висновками такі учні можуть продовжувати навчання у спеціальних загальноосвітніх школах, залишатись на повторний курс навчання або навчатися за індивідуальною формою чи за індивідуальними навчальними програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють). В початковій школі, в 5–9 та 10–12 класах за рішенням педагогічної ради навчального закладу проводяться різні форми підсумкової атестації учнів (тестування, заліки, контрольні роботи, захисти учнівських науково-дослідних робіт тощо).

В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки та Міністерством охорони здоров’я України.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.15. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.16. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності.

2.17. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

2.18. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

— по закінченні початкової школи — табель успішності;

— по закінченні основної школи — свідоцтво про базову загальну середню освіту;

— по закінченні навчального закладу — атестат про повну загальну середню освіту.

2.19. За високі досягнення у навчанні учні 1–8,10 класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники навчального закладу — похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями — золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». Особам, які закінчили основну школу з досягненнями у навчанні високого рівня, видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. За успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально- виховного процесу встановлюються різні форми морального і матеріального заохочення. Порядок відзначення встановлюється Міністерством освіти і науки України.

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов

Оплата доменних імен та хостингу
забезпечується Благодійною організацією
«Фонд “Освіта ІІІ тисячоліття”»