Сьогодні
6.06.2023


12:12

У 5–11 класах
зараз триває
перерва
У 1-х класах
навчальний
день
закінчено
У 2-4 класах
зараз триває
перерва
Розклад дзвінків
у 5–11 класах:


1-й урок: 08:30 – 09:15

2-й урок: 09:25 – 10:10

3-й урок: 10:25 – 11:10

4-й урок: 11:25 – 12:10

5-й урок: 12:30 – 13:15

6-й урок: 13:25 – 14:10

7-й урок: 14:15 – 15:00

8-й урок: 15:05 – 15:50

Зміст статті

 

1. Загальні положення

1.1. Загальноосвітній навчальний заклад І–ІІІ ступенів «Спеціалізована школа № 17 з поглибленим вивченням математики» Подільського району м.Києва перебуває у комунальній власності територіальної громади Подільського району м. Києва, як загальноосвітній навчальний заклад І—ІІІ ступенів.

1.2. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу І–ІІІ ступенів «Спеціалізована школа № 17 з поглибленим вивченням математики» Подільського району м. Києва: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 8. Телефони: 462‑50‑71,462‑51‑09.

Повна назва навчального закладу:

Загальноосвітній навчальний заклад І—ІІІ ступенів «Спеціалізована школа № 17 з поглибленим вивченням математики» Подільського району м. Києва.

Скорочена назва:

«Спеціалізована школа № 17».

1.3. Загальноосвітній навчальний заклад І–ІІІ ступенів «Спеціалізована школа № 17 з поглибленим вивченням математики» Подільського району м. Києва (далі — навчальний заклад) є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, гербову печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4. Засновником навчального закладу є:

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація. Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює його статус, мікрорайон обов’язкового обслуговування, харчування учнів тощо.

1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями навчального закладу є:

— забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

— виховання громадянина України;

— формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

— виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

— розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

— виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

— реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

— виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців);

— створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

— інтенсифікація навчальної та виховної діяльності через використання комп’ютерно зорієнтованих засобів на уроках та в позашкільних заходах;

— розвиток інформаційної культури учнів як критерію рівня розуміння і сприйняття світу.

1.7. Діяльність навчального будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного та естетичного виховання, рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку, органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями; диференціації змісту і форм освіти, науковості, розвиваючому характеру навчання, гнучкості та прогностичності; єдності та наступності; безперервності та різноманітності; поєднання державного управління та громадського самоврядування.

1.8. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативними актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями Подільської районної в місті Києві державної адміністрації та власним статутом.

1.9. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України та власним статутом.

1.10. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

— безпечні умови освітньої діяльності;

— дотримання державних стандартів освіти;

— дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

— дотримання фінансової дисципліни.

1.11. Відповідно до Закону України «Про освіту» у навчальному закладі визначена українська мова навчання і запроваджено поглиблене вивчення предметів природничо-математичного циклу: математики, фізики, інформаційних технологій.

1.12. Навчальний заклад має право:

— проходити в установленому порядку державну атестацію;

— визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;

— визначати варіативну частину робочого навчального плану;

— в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

— спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

— використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

— бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

— отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

— залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

— розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально- профілактичних і культурних підрозділів;

— встановлювати шкільну форму для учнів певного зразка;

— об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ та організацій як в Україні, так і за її межами відповідно до чинного законодавства;

— видавати документи про освіту встановленого зразка;

— розробляти та реалізувати варіативну складову змісту загальної середньої освіти;

— встановлювати відповідно до законодавства України прямі зв’язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо;

— формувати в учнів засади здорового способу життя, гігієнічні навички;

— охороняти життя і здоров’я учнів, педагогічних та інших працівників навчального закладу.

1.13. У навчальному закладі створюються та функціонують методичні об’єднання, до складу яких входять педагогічні працівники навчального закладу, творчі групи тощо.

1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов

Оплата доменних імен та хостингу
забезпечується Благодійною організацією
«Фонд “Освіта ІІІ тисячоліття”»